Menu

Contact

test

Leveringsvoorwaarden

 
Algemeen
 
De leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten voor trainingswerkzaamheden tussen De Trainingstudio en zijn opdrachtgevers respectievelijk hun rechtsopvolgers.
 
 
Grondslag offertes
 
Offertes van De Trainingstudio zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de trainingen heeft verstrekt.
 
De Trainingstudio zal de door hem te verrichten trainingswerkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een ‘inspanningsverplichting’ omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.
 
Wanneer een overschrijding van de wederzijds goedgekeurde offerte kan worden voorzien, is De Trainingstudio verplicht daarover tijdig met de opdrachtgever in contact te treden.
 
 
Uitvoeren van werkzaamheden
 
Alle opdrachten worden schriftelijk bevestigd aan de opdrachtgever.
 
Mocht een trainer wegens ziekte, overmacht of familieomstandigheden niet inzetbaar zijn op een afgesproken trainingsdatum dan zal De Trainingstudio er alles aan doen een trainer met gelijkwaardige capaciteiten in te zetten. In principe is het niet mogelijk een trainer te claimen voor bepaalde werkzaamheden. Wel zal zo veel mogelijk rekening worden gehouden met wensen van de opdrachtgever.
 
Deelnemers krijgen na elke training een evaluatieformulier aangeboden. Geretourneerde formulieren hebben hoge attentiewaarde voor De Trainingstudio ter waarborging van handhaving van kwaliteit van de trainingen en deskundigheid van de trainers.
 
 
Copyright
 
Copyright (auteursrecht) van syllabi en cursusmateriaal ligt bij De Trainingstudio. Dit betekent dat De Trainingstudio toestemming moet geven als opdrachtgever cursusmateriaal wil publiceren en/of kopiëren. Zonder toestemming van De Trainingstudio is publiceren en/of kopiëren dus niet toegestaan.
 
Specifieke modellen en technieken ontwikkeld door De Trainingstudio en bij de trainingen gehanteerd, zijn en blijven eigendom van De Trainingstudio. Publicatie is niet mogelijk zonder schriftelijke toestemming van De Trainingstudio.
 
 
Kosten en tarieven
 
De kosten worden steeds berekend per uur of per dagdeel. Een dagdeel is een ochtend, middag of avond. Tarieven worden per opdracht overeengekomen en vastgelegd.
 
Als de training plaatsvindt in Haarlem zijn bij de kosten inbegrepen koffie, thee, eventueel lunch, drankjes en persoonlijke dvd als er opnamen zijn gemaakt. Ook krijgen de deelnemers een syllabus van de betreffende training mee naar huis.
Bij een mediatraining zijn de kosten voor een cameraman inbegrepen. Het kan zijn dat er kosten bijkomen voor het inhuren van een acteur als dat voor een specifieke training wenselijk is. Uiteraard wordt het inhuren van een acteur altijd afgestemd met de opdrachtgever.
 
Mocht de training op een andere locatie worden gehouden dan kan het zijn dat additionele reistijd- verblijfs- en locatiekosten in rekening worden gebracht.
 

Verhindering
 
Opdrachtgever kan bij verhindering een deelnemer vervangen voor een ander op voorwaarde dat de naam van deze nieuwe deelnemer voor aanvang van de training wordt doorgegeven aan De Trainingstudio.
Bij open trainingen kan De Trainingstudio de training annuleren bij onvoldoende aanmeldingen. De Trainingstudio dient dit minimaal tien dagen voor de afgesproken trainingsdatum te communiceren naar opdrachtgever en reeds betaalde bedragen onmiddellijk terug te storten.
 

Annulering
 
Bij annulering langer dan 14 dagen voor de afgesproken trainingsdatum waarbij een nieuwe datum binnen 12 weken na de oorspronkelijk afgesproken trainingsdatum wordt afgesproken, worden geen kosten in rekening gebracht.
 
Bij annulering langer dan 14 dagen voor de afgesproken trainingsdatum en zonder vaststellen nieuwe datum binnen 12 weken na oorspronkelijk afgesproken trainingsdatum, wordt 10% van de trainingssom in rekening gebracht.
 
Vindt annulering plaats 14 dagen tot 48 uur voor de afgesproken trainingsdatum, zonder alternatieve boekingsdatum binnen twaalf weken na de oorspronkelijk vastgestelde datum dan wordt 50% van de opdrachtsom doorberekend.
 
Bij annulering binnen 48 uur voor aanvang van de training, zonder alternatieve boekingsdatum binnen twaalf weken na de oorspronkelijk vastgestelde datum, factureren wij 100% van de trainingssom.